Back to home
BLOG, Oom’s Life

สื่อเดิม สื่อใหม่ การเสพผันไปตาม Gen แต่ความเชื่อมั่นยังคงเหมือนเดิม

จากที่อุ้มเกริ่นไปในคอลัมน์ Outside ฉบับที่แล้วว่าอุ้มได้ผลสำรวจ “พฤติกรรมการรับข่าวสาร และความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสื่อมวลชน” จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผลสำรวจได้จัดทำช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 800 คน ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 44% เพศหญิง 56% มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี 52.8% รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา 22.8% ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่ Baby Boomer อายุระหว่าง 52–70 ปี 7.5% Generation X อายุระหว่าง 37-51 ปี 21% Generation Y อายุระหว่าง 19-36 ปี 65.1% และ Generation Z อายุระหว่าง 12-18 ปี 6.4% อุ้มจะขอยกมาเล่าให้ผู้อ่านเฉพาะพาร์ทของความต่างในการเชื่อมั่น และการเสพสื่อของแต่ละ Generation

Baby Boomer : ชอบสื่อดั่งเดิม เพิ่มเติมคือสื่อใหม่
กลุ่มเบบี้บูมเมอร์มีพฤติกรรมในการรับข่าวสารคือ “ไม่เชื่อ=ไม่เสพ” รับข่าวสารจากแหล่งที่ตนเองเชื่อถือ ให้ความไว้วางใจในสื่อเดิม แต่ก็เริ่มมีการรับข่าวสารผ่านทางสื่อใหม่มากขึ้น พฤติกรรมการรับข่าวสารของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์จรับข่าวสารทางโทรทัศน์บ่อยที่สุด รองลงมาคือหนังสือพิมพ์ สื่อโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และวิทยุ ตามลำดับ ช่วงเวลาที่รับชมรายการข่าวทางโทรทัศน์มากที่สุด คือ 10:30 – 15:30 น. กลุ่มเบบี้บูมเมอร์เชื่อว่าสื่อออนไลน์จะเชื่อถือได้มากต่อเมื่อเป็น Officail Page หรือ Official Website เท่านั้น

Generation X : FOMO (Fear of Missing Out)
คนกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมที่ “กลัวตกข่าว” จึงรับข่าวสารทางออนไลน์ผ่านสำนักข่าวที่เป็นทางการและคนใกล้ชิดมากขึ้น ติดตามข่าวทางสื่อใหม่เพื่อให้ทันกระแสสังคม แต่ไม่ได้ให้ความเชื่อถือ โดยเฉพาะข่าวทางสื่อโซเชียลมีเดีย
อย่างไรก็ตามกลุ่มคน Gen X ยังคงรับข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์มากกว่าสื่ออื่น โดย 70% ของคนกลุ่มนี้เชื่อว่าสื่อโทรทัศน์นำเสนอข้อมูลหลายด้าน ช่วงเวลาที่รับชมข่าวทางโทรทัศน์มากที่สุดคือ 10:30 – 15:30 น.

Generation Y : ใช้สื่อใหม่ ไว้ใจสื่อเก่า
กลุ่มนี้รับข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดียบ่อยที่สุด รองลงมาจึงเป็นโทรทัศน์ เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ และวิทยุ ตามลำดับ แม้คน Gen Y จะรับข่าวสารทางสื่อใหม่มากขึ้น แต่ก็ยังคงให้ความเชื่อถือในสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์มากกว่าข่าวสารจากสื่อใหม่ ทั้งยังมีแนวโน้มจะเชื่อถือข่าวในสื่อใหม่มากขึ้น โดยต้นตอข่าวทางออนไลน์ที่ Gen Y รับข่าวสารบ่อยครั้งกว่าสำนักข่าวที่เป็นทางการ คือสำนักข่าวที่ไม่เป็นทางการ และการรับข้อมูลข่าวสารจากคนใกล้ชิดแชร์มา

Generation Z : ติดสื่อใหม่ ไว้ใจสื่อเก่า
เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมในการรับข่าวสารทางโซเชียลมีเดียบ่อยที่สุด มากกว่าทุกๆ กลุ่ม รองลงมาคือโทรทัศน์ เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ และวิทยุ การรับข่าวสารทางสื่อใหม่ของคนกลุ่มนี้ รับข่าวสารจากสำนักข่าวออนไลน์ที่ไม่เป็นทางการ และรับข่าวที่แชร์มาจากคนใกล้ชิด บ่อยกว่าการรับข่าวสารจากสำนักข่าวออนไลน์ที่เป็นทางการ แต่ให้ความเชื่อถือในสำนักข่าวที่เป็นทางการมากกว่าต้นตอข่าวออนไลน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม Gen Z มีแนวโน้มที่จะเชื่อถือข่าวจากโซเชียลมีเดียในอนาคตสูงถึง 70.6% ซึ่ง Gen Y มองว่าสื่อโซเชียลมีเดียมีการนำเสนอข่าวด้านการเมืองและประเด็นทางสังคมหลายด้านมากกว่าสื่ออื่นๆ

มหาวิทยาลัยหอการค้าวิเคราะห์ผลสำรวจข้อมูลตาม Generation พบว่า Generation ที่อายุน้อยยิ่งมีความเชื่อถือและรับข่าวสารผ่านสื่อใหม่มากขึ้น ประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญและน่าสนใจก็คือ ถึงแม้ผู้บริโภคข่าวสารยุคใหม่จะให้ความสำคัญกับสื่อใหม่ แต่ก็ยังคงให้ความไว้วางใจ ในสื่อดั้งเดิม โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ว่าเป็นแหล่งต้นตอข่าวสารที่น่าเชื่อถือ รูปแบบการเปลี่ยนแปลงนี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นพฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้บริโภค ในยุคที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารสูงขึ้น เป็นยุคใหม่แห่งการบริโภคข่าวสาร หรือ The Modern News Consumer ที่สื่อจะต้องปรับตัวให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยผสมผสานการใช้สื่อดั้งเดิมที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ เข้ากับสื่อใหม่ที่มีความสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคมากขึ้น…

Facebook Comments
By Oom, 09/03/2017
Leave a Reply
Change language:
Instagram API currently not available.
Instagram API currently not available.